Κλεισιμο

10 Ιουνίου 2018

Συνεδρίαση 5η | Δημοτικό Συμβούλιο 22-05-2018

Συζήτηση επί του περιεχομένου του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ» – Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι και αποστολή της απόφασης στην ΚΕΔΕ

Οριοθέτηση οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων

Ενημέρωση ανάρτησης της Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και λήψη απόφασης για την υποβολή τεχνικού δελτίου

Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου Δήμου, Κούρτη Παρασκευά για υπηρεσιακούς λόγους στη Σύρο

Έγκριση προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος

Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Έγκριση τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων εσοδών- εξόδων (α΄ τρίμηνου 2018)

Καθορισμός τρόπου εξόφλησης τέλους κοινόχρηστων χώρων

Διαγραφή ποσών – κυβικών ύδρευσης πελατών

Ορισμός δυο υπαλλήλων του Δήμου Φολεγάνδρου για τη διακίνηση αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των Εποπτευόμενων Φορέων του μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ»

Υποβολή τεχνικού δελτίου στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».