Κλεισιμο

26 Φεβρουαρίου 2019

Συνεδρίαση 3η | Δημοτικό Συμβούλιο 25-02-2019

Έγκριση αίτησης χρηματοδότησης, σύνταξης και υποβολής τεχνικού δελτίου για την Πρόσκληση I του Υπουργείου Εσωτερικών στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης»
Με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ιητών για χρήση «Δάνειας» Τεχνικής Υπηρεσίας προς έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, στην Πρόσκληση I του Υπουργείου Εσωτερικών στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης»
Με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»

Έγκριση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, στην Πρόσκληση I του Υπουργείου Εσωτερικών στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης»
Με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»