Κλεισιμο

3 Οκτωβρίου 2018

Πρακτικό 15

Επιβολή και καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το οικ. έτος 2019

Εισήγηση για τον καθορισμό των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2019

Ορισμός Μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

Υποχρεωτική Αναμόρφωση Στοχοθεσίας έτους 2018